Beslut vid extra bolagsstämma i Tobin Properties

Icke regulatorisk 2015-02-25

Vid dagens extra bolagsstämma i Tobin Properties AB (publ) biföll stämman samtliga förslag framlagda av styrelsen. Beslut i sammandrag: Godkännande av styrelsens beslut att emittera...

Vid dagens extra bolagsstämma i Tobin Properties AB (publ) biföll stämman samtliga förslag framlagda av styrelsen.

Beslut i sammandrag:

Godkännande av styrelsens beslut att emittera preferensaktier av serie A

Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut att öka bolagets aktiekapital med högst 70 000 kronor genom nyemission av högst 700 000 preferensaktier serie A till teckningskursen 108 kronor per aktie. Emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och har riktats mot ett begränsat antal institutionella och professionella investerare. Emissionen är fulltecknad.

Ändring av bolagsordning

Bolagsordningens § 6 ändras innebärande att preferensaktie serie A får ges ut till ett antal om högst 1 850 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 3 757 500 stamaktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport eller kvittning.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, finanschef Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se


Dokument

PM 2015-02-25 extra bolagsstämma