Beslut vid årsstämma i Tobin Properties

Icke regulatorisk 2015-05-20

Vid dagens årsstämma i Tobin Properties AB (publ) biföll stämman samtliga framlagda förslag. Beslut i sammandrag: Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen...

Vid dagens årsstämma i Tobin Properties AB (publ) biföll stämman samtliga framlagda förslag.

Beslut i sammandrag:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Utdelning

Enligt bolagsordningen skall utdelning till innehavare av preferensaktier serie A ske med 5,75 kronor för varje preferensaktie per sexmånadersperiod, dock högst 11,50 kronor per år med avstämningsdagar den 10 juni 2015 och den 10 december 2015.

Årsstämman beslutade om utdelning med 5,75 kronor per utdelningstillfälle enligt ovan eller sammanlagt 23 miljoner kronor baserat på 2 000 000 preferensaktier serie A i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att lämna en utdelning till stamaktieägarna uppgående till 0,32 kronor per aktie, eller sammanlagt 1 997 600 kronor, med avstämningsdag den 27 maj 2015.

Val av styrelse m.m.

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode skulle utbetalas. Vidare beslutades att arvode till bolagets revisorer skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma beslutade årsstämman att omvälja Erik Karlin, Johan Varland, Patrik Tillman och Peder Johnson. Till styrelseordförande omvaldes Johan Varland. Till revisor i bolaget omvaldes den auktoriserade revisorn Anna Persson.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 3 757 500 stamaktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigande och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se


Dokument

PM Beslut vid årsstämma i Tobin Properties 20150520