Årsstämma i Tobin Properties

Regulatorisk 2016-06-03

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ) samlades fredagen den 3 juni 2016 i Stockholm för årsstämma.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade om utdelning av 11,50 kronor per preferensaktie av serie A och 0,25 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 25 029 375 kronor, varav 23 000 000 utdelas till preferensaktieägarna och 2 029 375 kronor utdelas till stamaktieägarna.

Till styrelsen omvaldes Erik Karlin, Johan Varland och Peder Johnson samt valdes Christina Tillman. Johan Varland omvaldes till styrelseordförande. Det beslutades att 100 000 kronor ska utgå i arvode till en var av Peder Johnsson och Christina Tillman och att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter, dvs ett totalt styrelsearvode om 200 000 kronor.

Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, med den auktoriserade revisorn Elizabeth Falk som huvudansvarig revisor, valdes som bolagets revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2017. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2017 besluta om emission av sammanlagt högst 4 000 000 stamaktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant eller med apportegendom.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO Tobin Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Dokument

Stämmokommuniké_2016-06-03