Bolagsstämma

Bolagsstämman är Tobin Properties högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Tobin Properties bolagsordningen sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Tobin Properties webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

 

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.