Aktier

Information om avnotering samt tvångsinlösen av stam- och preferensaktier
Tobin Properties stamaktie och preferensaktie av serie A har, som tidigare kommunicerats, avnoterats från Nasdaq First North. Sista dag för handel var fredagen den 28 juni 2019.
Avnoteringen skedde då Klövern i juni förvärvat över 90 procent av aktierna i Tobin Properties och Klövern beslutade därmed att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier.
Styrelsen för Tobin Properties ansåg därefter, efter önskemål från Klövern, att det inte längre var motiverat för bolaget att verka i en noterad miljö. 

Tvångsinlösen av aktier i Tobin Properties pågår. För mer information kring tvångsinlösen och försäljning av aktier i Tobin Properties, vänligen kontakta Malin Löveborg på Klövern;
 
Tobin Properties Certified Adviser är Avanza Bank.

Avanza Bank
Telefon: 08-562 250 00
Regeringsgatan 103

Box 1399

111 93 Stockholm
www.avanza.se