detaljbild skrivbord1F0A6800

Investerare

Information om inlösen av stam- och preferensaktier

Tobin Properties stamaktie och preferensaktie av serie A har, som tidigare kommunicerats, avnoterats från Nasdaq First North. Sista dag för handel var den 28 juni 2019.
Avnoteringen skedde då Klövern i juni 2019 förvärvat över 90 procent av aktierna i Tobin Properties och Klövern beslutade därmed att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier.
Styrelsen för Tobin Properties ansåg därefter, efter önskemål från Klövern, att det inte längre var motiverat för bolaget att verka i en noterad miljö.
Vidare beslutade styrelsen för Tobin Properties den 25 november 2019 om inlösen i enlighet med bolagsordningen av samtliga preferensaktie av serie A.

Inlösen av Tobin Properties stamaktier pågår. Bolagsverket har förordnat advokaten Magnus Ramberg till god man för att bevaka frånvarande minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösen av aktier i Tobin Properties. En skiljenämnd har tillsatts, bestående av advokaten Viktor Magnell, utsedd av Dagon Sverige AB/Klövern, advokaten Lars Milberg, utsedd av den gode mannen, samt justitierådet Lars Edlund, utsedd av övriga skiljemän att vara ordförande i nämnden.

Minoritetsaktieägare i Tobin Properties som inte önskar delta i processen företräds av den gode mannen och behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla betalt för sina aktier.

Begäran om handlingar eller upplysningar i ärendet bör ställas till gode mannen, advokaten Magnus Ramberg, eller biträdande juristen Viktor Wihlstrand som biträder gode mannen, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1214, 251 12 Helsingborg,
telefon +46 42 17 53 00
E-post; magnus.ramberg@lindahl.se resp viktor.wihlstrand@lindahl.se.

För andra frågor, vänligen kontakta Klöverns chefsjurist Malin Löveborg; malin.loveborg@klovern.se