Bolagsstämma

Bolagsstämman är Tobin Properties högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Tobin Properties bolagsordningen sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Tobin Properties webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.


2018

Protokoll årsstämma 2018-05-30

Fullmaktsformulär Tobin Properties årsstämma 29 maj 2018

Proxy form annual general meeting of Tobin Properties to be held 29 May 2018

Föreslagen för nyval till styrelsen

PUNKT 15 – AKTIEÄGAREN DAGON SVERIGE ABs FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BE-SLUT ATT INFÖRA VALBEREDNING OCH VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

PUNKT 14 – AKTIEÄGAREN DAGON SVERIGE ABs FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE

PUNKT 13 – STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ANTAGANDE AV PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Kallelse till årstämma 2018

Protokoll extra bolagsstämma 2018-01-08

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid extra bolagsstämma 8 januari 2018

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 8 januari 2018

Proxy form extraordinary general meeting to be held 8 January 2018


2017

Protokoll årsstämma 2017-05-29

Fullmaktsformulär Tobin Properties Årsstämma 2017-05-29

Proxy form annual general meeting of Tobin Properties to be held 29 May 2017


2016

Protokoll årsstämma 2016-06-03

Styrelsens redogörelse 2016-05-03


2015

Fullmaktsformulär Tobin Properties årsstämma 2015-06-03

Proxy form annual general meeting of Tobin Properties to be held 3 june 2015

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Protokoll extra bolagsstämma 2015-12-28

Förslag till ny bolagsordning

Fullmakt extra bolagsstämma 2015-12-28

Proxy form extraordinary general meeting to be held on 28 december 2015

Protokoll för årsstämma 2015-05-20

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär Tobin Properties årsstämma 2015-05-20

Proxy form annual general meeting of Tobin Properties to be held 20 May 2015

Protokoll för extra bolagsstämma 2015-03-16

Stämmohandlingar, punkt 9, extra bolagsstämma 2015-03-16

Fullmaktsformulär Tobin Properties AB extra bolagsstämma 2015-03-16

Proxy form extraordinary general meeting of Tobin Properties AB to be held on 16 March 2015

Protokoll för extra bolagsstämma 2015-02-25

Fullmaktsformulär Tobin Properties AB extra bolagsstämma 2015-02-25

Proxy form extraordinary general meeting of Tobin Properties AB to be held on 25 February 2015